PODMÍNKY PROGRAMU „Získejte více s Michelinem“ pro koncové zákazníky produktů Michelin

PODMÍNKY PROGRAMU „Získejte více s Michelinem“ pro koncové zákazníky produktů Michelin

(dále jen „Podmínky“)

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem programu „Získejte více s Michelinem“ (dále jen „Program“) je společnost Publicis Sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě, na adrese ul. Wołoska 9a, 02-583, Varšava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro hlavní město Varšavu, XIII. obchodní divize Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000019700, NIP (DIČ) 521-012-09-02, REGON (IČ) 510008834, se základním kapitálem ve výši 101 483,20 PLN (dále jen „Pořadatel“).
 2. Pořadatel organizuje Program na zakázku pro Michelin Hungaria Ltd. (4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, Maďarsko, číslo 15-09-062150, adresa prodejní pobočky: H-1138 Budapest, Váci út 140, Maďarsko (dále jen „Michelin“).
 3. Program je pořádaný na území České republiky.
 4. Program je pořádaný v období od 1. dubna 2021 do 31. května 2021.
 5. Pravidla pro účast v Programu stanovují Podmínky.
 6. Účast v Programu je dobrovolná a automaticky znamená přijetí těchto Podmínek. Účastník je z účasti v Programu vyloučen, pokud Pořadatel nebo Michelin nabudou opodstatněného podezření, že svou činností porušuje právní předpisy, ustanovení Podmínek nebo dobré mravy.
 7. Pořadatel dále specifikuje, že podle daňových předpisů je podnikatel získávající příjem poplatníkem daně z příjmu z benefitů plynoucích z obchodní činnosti Účastníci Programu, pro něž je benefit získaný v rámci Programu příjmem z obchodní činnosti, jsou povinni odvést daň z příjmu podle příslušných zásad zdanění obchodní činnosti. Pořadatel dále specifikuje, že Pořadatel neposkytuje žádné informace o daních výše uvedeným Účastníkům.
 8. Cílem Programu není ztížit přístup na trh jiným subjektům nabízejícím prodej produktů, které typově odpovídají produktům z nabídky společnosti Michelin. Zejména pak platí, že podmínky účasti v Programu v žádném případě nesouvisí s počtem produktů jiných subjektů, se kterými Účastník obchoduje během trvání Programu nebo po jeho ukončení.

§ 2. ÚČASTNÍCI

 1. Program je určen výhradně pro podnikatele vykonávající obchodní činnost, jsou zaregistrováni na platformě  MyPortal Michelin, která se nachází na adrese:  https://myportal.michelingroup.com (dále jen „Platforma MyPortal“), a kteří v době trvání Programu svým jménem zakoupí Nákladní pneumatiky Michelin na vybraných prodejních místech Nákladních pneumatik Michelin (dále jen „Prodejní místa“), která rovněž poskytují servisní služby a jejichž seznam je k dispozici na stránkách https://program.transport.michelin.cz (dále jen „Internetové stránky“) nebo vlastním jménem kupují Nákladní pneumatiky Michelin přímo od společnosti Michelin s výjimkou pneumatik zakoupených na základě nabídkových řízení a na základě smluv „Produkt & Service“ distribuovaných oddělením Michelin Service & Solution, a kteří se zavážou k tomu, že Nákladní pneumatiky Michelin zakoupené v rámci Programu poskytnou k testování, jak uvádí § 4 Podmínek. Výše uvedení jsou dále společně označováni jako „Účastníci“ a samostatně jako „Účastník“.
 2. Do Programu se nemohou zapojit Účastníci, kteří během Programu zakoupí nákladní pneumatiky Michelin v libovolném prodejním místě a kteří se zúčastní jiné propagační akce, kterou ve stejné době pořádá Michelin nebo jiný subjekt na jeho objednávku a jejímž cílem je propagace nákladních pneumatik Michelin. Účastník, který se zapojí do Programu, nebude mít možnost zapojit se do jiné, zároveň probíhající propagační akce, kterou pořádá Michelin nebo jiný subjekt na jeho objednávku a jejímž cílem je propagace nákladních pneumatik Michelin. Aby nedošlo k pochybnostem, Pořadatel uvádí, že v případě propagačních akcí, které by probíhaly zároveň, o kterých je řeč v tomto bodě, se Účastník může zapojit pouze do jedné z nich.
 3. Programu se nemohou účastnit zaměstnanci a zástupci Pořadatele ani společnosti Michelin, včetně obchodních zástupců, a dále rodinní příslušníci výše uvedených osob. Rodinnými příslušníky se rozumí: přímí příbuzní ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé, manželé sourozenců, rodiče manželů, sestřenice, bratranci a osoby jimi osvojené.
 4. Michelin a Pořadatel nenesou odpovědnost za nepravdivé či neúplné osobní údaje, které Účastník poskytne během své registrace na Platformě MyPortal.
 5. Účastníci Programu poskytují souhlas s ověřením jejich údajů na Platformě MyPortal třetími osobami.
 6. Účastníci Programu jsou oprávněni nakupovat Nákladní pneumatiky Michelin za podmínek uvedených v Programu výhradně za účelem realizace své podnikatelské činnosti.

§ 3. PRAVIDLA PROGRAMU

 1. Cílem Programu je podpora nových nákladních pneumatik Michelin, o kterých se píše v níže uvedeném odst. 3, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 1 Podmínek (dále jen „Nákladní pneumatiky Michelin“) a které byly zakoupeny v době trvání akce na Prodejních místech.
 2. Program spočívá v tom, že Účastníci získávají za nákup Nákladních pneumatik Michelin, na které se Program vztahuje, finanční bonus pod podmínkou, že minimálně dvě zakoupené pneumatiky zpřístupní k testování.
 3. Minimální počet Nákladních pneumatik Michelin, které Účastník musí v rámci Programu zakoupit, je 6 kusů, maximální počet 36 kusů.
 4. Program je omezen co do množství a je stanoven individuálně pro každé Prodejní místo, což znamená, že v daném Prodejním místě v souvislosti s nákupem Nákladních pneumatik Michelin je počet registrací opravňujících k získání Bonusu omezený. Množstevní limit stanovený pro každé Prodejní místo spočívá v tom, že počet zakoupených Pneumatik Michelin zahrnutých do Programu a registrovaných Účastníky v rámci Programu nesmí překročit součet všech Pneumatik Michelin zahrnutých v Programu, zakoupených daným Prodejním místem přímo od Michelin v období od 1. dubna 2021 do 31. května 2021.
 5. Aby byl nákup Nákladních pneumatik Michelin přijatý Pořadatelem, musí být splněny zejména následující podmínky:
  1. musí se jednat o Nákladní pneumatiky Michelin, které jsou zahrnuté v Programu, v souladu s Přílohou č. 1 Podmínek,
  2. každá faktura na nákup Nákladních pneumatik Michelin musí splňovat formální požadavky Programu:
   • faktura musí být správná a mít údaje shodné s údaji Účastníka v platformě MyPortal,
   • faktura musí obsahovat datum vystavení odpovídající době trvání Programu,
   • prodejce se musí nacházet na seznamu Prodejních míst,
   • minimální počet pneumatik Michelin na faktuře je 6 kusů.,
  3. přiložený sken faktury musí být čitelný.

Při splnění těchto podmínek přizná Pořadatel Účastníkovi finanční bonus ve výši odvíjející se od průměru schválené Nákladní pneumatiky Michelin (dále jen „Bonus“) s výhradou bodu 4 výše, tj. dokud se nevyčerpá počet registrací zřízených pro dané Prodejní místo podle počtu Pneumatik zakoupených od Michelin každým Prodejním místem.

 1. Výše bonusu činí 600 Kč (šest set korun českých) netto za Nákladní pneumatiky Michelin s průměrem 22,5’’ a větším a 400 Kč (čtyři sta korun českých) netto za ostatní typy Nákladních pneumatik Michelin (o průměru 17,5’’, 19,5’’, 20’’).
 2. Sečtená hodnota Bonusu, kterou Účastník nashromáždí během trvání Programu, představuje výši bonusu (dále jen „Celkový bonus“), která bude Účastníkovi vyplacena na konci Programu v souladu s níže uvedeným odst. 8 e).
 3. Program se bude uskutečňovat v souladu s následujícími pravidly:
  1. v době trvání Programu Účastník musí:
   1. zaregistrovat se do platformy MyPortal (pro Účastníky, kteří zde nemají aktivní účet), která se nachází na adrese: https://myportal.michelingroup.com;
   2. nebo se přihlásit do Platformy MyPortal (pro Účastníky, kteří zde mají aktivní účet);
   3. odsouhlasit na Internetových stránkách Podmínky Programu zaškrtnutím políčka „Přečetl/a jsem si podmínky programu „Získejte více s Michelinem“ a souhlasím s nimi. Zároveň uděluji souhlas s uskutečněním auditu externí společností a se zpřístupněním Pneumatik Michelin k testování.”
   4. potvrdit a vyplnit na Internetových stránkách následující údaje:
    1. název Účastníka,
    2. DIČ Účastníka,
    3. adresa místa podnikatelské činnosti Účastníka (ulice, město, PSČ),
    4. kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa),
    5. údaje o firemním bankovním účtu Účastníka (název banky, číslo účtu ve formátu IBAN, kód SWIFT);
   5. na Internetových stránkách udělit společnosti Michelin souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s podmínkami uvedenými v § 6 Podmínek zaškrtnutím příslušného políčka;
   6. udělit souhlas s auditem uskutečněným nezávislou auditorskou firmou (v souladu s § 3 odst. 10);
   7. udělit souhlas s poskytnutím Nákladních pneumatik Michelin k testování, v souladu s § 4 Podmínek.
  2. Účastník v době od 19. dubna 2021 do 15. června 2021 zaregistruje nákupní faktury v informačním systému dostupným na internetové adrese: https://program.transport.michelin.cz a nákupní fakturu naskenuje.
  3. Účastník v období od 19. dubna 2021 do 15. června 2021 zašle Pořadateli prostřednictvím Internetových stránek podepsané potvrzení (sken) o čísle bankovního účtu;
  4. Pořadatel uskuteční kontrolu informací, které obdrží od Účastníka, a na jejím základě schválí nebo zamítne danou transakci (Účastník je o schválení či zamítnutí informován);
  5. pokud je transakce schválena:
   1. Účastníkovi je přidělený Bonus (o přidělení Bonusu je Účastník informován v souladu s pravidly uvedenými v Podmínkách);
   2. Bonus se vypočítá na základě počtu schválených Nákladních pneumatik Michelin, přičemž se tento počet schválených transakcí vynásobí jednotkovou hodnotou Bonusu, jak uvádí odst. 6 výše;
  6. Pořadatel vyplatí Účastníkovi hodnotu odpovídající celkové výši Bonusu nejpozději do 30. června 2021. Výplata bonusu se uskuteční na bankovní účet, který Účastník uvede při registraci (paragraf 3, odst. 8 (a), bod IV (v) Podmínek). Výplata se uskuteční formou dobropisu, který vystaví Pořadatel nebo třetí osoba jednající jménem Pořadatele;
  7. Pořadatel nenese odpovědnost za potíže spojení s platbou Bonusu, ke kterým dojde z důvodu nesprávných údajů poskytnutých Účastníkem při registraci do Programu (odst. 8 a) výše).
 4. Informace o přiznaném Bonusu je Účastníkovi zaslána na e-mailovou adresu poskytnutou při registraci do Platformy MyPortal.
 5. Michelin si vyhrazuje právo ověřit podmínky účasti v Programu „Získejte více s Michelinem“ prostřednictvím nezávislé auditorské firmy a právo na testování Nákladních pneumatik Michelin.
 6. Pokud Michelin či Pořadatel zjistí, že Účastník porušil Podmínky nebo uskutečnil kroky, které jsou v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy:
  1. Má Michelin právo vyloučit Účastníka z Programu.
  2. Má Michelin právo odmítnout vyplatit Bonus.
  3. Vyhrazuje si Michelin právo požadovat zpět vyplacený Bonus v plné výši.

§ 4. POVINNOSTI SPOJENÉ S TESTEM NÁKLADNÍCH PNEUMATIK MICHELIN

 1. Aby Účastník v rámci Programu získal Bonus, zavazuje se namontovat Nákladní pneumatiky Michelin na vozidlo/a, které/á užívá, a umožnit společnosti Michelin uskutečnit test/y minimálně dvou zakoupených Nákladních pneumatik Michelin (dále jen „Testované pneumatiky“) v době nejpozději do 3 měsíců od dne nákupu Nákladních pneumatik Michelin v rámci Programu, tj. vykonat činnosti nezbytné k úspěšnému testování Testovaných pneumatik a shromáždit informace o průběhu tohoto testu (dále jen „Test“), konkrétně:
  1. Dodržovat doporučení týkající se užívání Nákladních pneumatik Michelin.
  2. Zpřístupnit vozidlo/a, na kterém/kterých jsou namontovány Nákladní pneumatiky Michelin.
 2. Test bude trvat minimálně 1 (jeden) rok počínaje dnem první návštěvy Zástupce Michelinu, nejdéle však 3 (tři) roky (dále jen „Testovací období“).
 3. Testovací období je nezávislé na době trvání Programu uvedené v § 1 odst. 4 Podmínek.
 4. V případě, že Účastník bude jakýmkoliv způsobem znemožňovat Zástupci Michelinu provedení úkonů spojených s Testem, zejména pokud nebude zpřístupňovat Nákladní pneumatiky Michelin za účelem získání výsledků Testu nebo nebude předávat informace nezbytné k uskutečnění Testu, bude Pořadatel oprávněn žádat zpět Bonus vyplacený Účastníkovi dle § 3 Podmínek.

§ 5. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Reklamace týkající se průběhu Programu lze zasílat písemně doporučeným dopisem na adresu: Publicis Sp. z o.o., tj. ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, v době do 14 dnů ode dne vzniku příčiny reklamace, s dovětkem „Získejte více s Michelinem – reklamace“. Ohledně lhůty pro podání reklamace rozhoduje datum zaslání doporučeného dopisu, který reklamaci obsahuje.
 2. Právo podat reklamaci týkající se průběhu Programu přísluší pouze Účastníkům.
 3. Písemná reklamace musí obsahovat: jméno a příjmení, případně název Účastníka, jeho přesnou korespondenční adresu, popis a uvedení důvodu reklamace.
 4. Reklamace budou Pořadatelem posouzeny ve lhůtě 14 dnů ode dne jejich doručení Pořadateli.
 5. Účastníkovi bude rozhodnutí Pořadatele oznámeno doporučeným dopisem zaslaným na adresu Účastníka uvedenou na reklamaci ve lhůtě 14 dnů od data posouzení reklamace.

§ 6. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Osobní údaje Účastníků poskytnuté při registraci do Programu, bude správce osobních údajů zpracovávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, na základě souhlasu Účastníka, pro potřeby a za účelem realizace Programu, tj.:
  1. ověření informací od Účastníka, na jejichž základě Organizátor rozhoduje o schválení nebo zamítnutí dané transakce, na jejímž základě přísluší Bonus;
  2. vydání Bonusu, jež Účastníku přísluší dle Podmínek Programu;
  3. a vyřízení případných reklamací;

– čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 1. Osobní údaje Účastníků lze rovněž zpracovávat pro potřeby vyplývající z oprávněných zájmů správce osobních údajů, tj. za účelem archivace (důkazní) k zajištění informací pro případ právní potřeby doložení skutečností, za účelem případného určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, pro potřeby zjišťování spokojenosti zákazníků a kvality obsluhy dle zásad stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tj. čl. 6 odst. 1 písm. f).
 2. Aby mohl být realizován účel zpracování osobních údajů, budou shromažďovány tyto kategorie osobních údajů Účastníka:
  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • telefonní číslo,
  • adresa provozované podnikatelské činnosti,
  • firma,
  • DIČ,
  • číslo bankovního účtu
 3. Účastník může dát souhlas také se zasíláním obchodních informací obsahujících nabídku Michelin na e-mailovou adresu, kterou poskytl při registraci do Programu, a to na základě čl. 10 odst. 2 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou.
 4. Správcem osobních údajů je Michelin Hungaria Ltd. (4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, Maďarsko, číslo 15-09-062150, adresa prodejní pobočky: H-1138 Budapest, Váci út 140, Maďarsko, e-mailová adresa dataprivacy_EUC@michelin.com.
 5. Osobní údaje Účastníků budou uchovávány po dobu trvání Programu, včetně doby nezbytné k vyřízení případných reklamací nebo do okamžiku, kdy Účastník vznese námitku proti zpracování jeho osobních údajů nebo do okamžiku, kdy zruší souhlas ke zpracování jeho osobních údajů.
 6. Účastník poskytuje osobní údaje pro potřeby Programu dobrovolně, ovšem jejich poskytnutí je podmínkou účasti v Programu.
 7. Michelin dále informuje, že osobní údaje Prodejců mohou být poskytnuty jiným subjektům skupiny Michelin, zejména pak Michelin Polska S.A., budou-li dodrženy podmínky Korporátních pravidel platné ve skupině Michelin, jejichž ustanovení jsou závazná pro všechny společnosti skupiny Michelin. Michelin dále informuje, že osobní údaje Prodejců se poskytují na základě příslušné smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa), a to v rozsahu a za účelem uvedenými výše. Pověření zpracováním osobních údajů bude spojeno s nezbytnými bezpečnostními opatřeními.
 8. Osobní údaje se nebudou předávat mimo území Evropského hospodářského prostoru.
 9. Osobní údaje nebudou podléhat automatizovanému zpracování.
 10. Michelin informuje Účastníky o těchto jejich právech spojených se zpracováním osobních údajů, které se jich týkají:
  1. právo na přístup k osobním údajům a vydání jejich kopie;
  2. právo na opravu údajů;
  3. právo na výmaz údajů, domnívá-li se Účastník, že není důvod k tomu, aby Michelin jeho údaje zpracovával;
  4. právo na omezení zpracování – domnívá-li se Účastník, že údaje, jimiž Michelin disponuje, jsou nesprávné nebo jsou zpracovávány bez právního základu, případně nechce, aby byly údaje odstraněny, protože je potřebuje k případnému určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo na dobu vznesené námitky, může požadovat, aby Michelin omezil zpracování údajů výhradně na jejich uchovávání nebo výkon činností, na nichž se s Účastníkem dohodne;
  5. právo na přenositelnost údajů, tj. Účastník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Michelin v souvislosti s účastí v Programu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále požádat Michelin, aby tyto údaje předal jinému správci, bude-li to technicky možné;
  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, pokud Michelin neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad právy Účastníka, případně pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  7. právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 11. Michelin dále připomíná právo podat stížnost u předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného dozorového orgánu, shledá-li Účastník, že zpracování jeho osobních údajů porušuje právní předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 12. Za účelem výkonu práv Účastníka prosím zašlete svůj požadavek na e-mail: dataprivacy_EUC@michelin.com. Michelin je oprávněn učinit opatření směřující k identifikaci osoby dříve, než přistoupí k výkonu jejích práv.
 13. Není-li Účastníkem Programu fyzická, nýbrž právnická osoba, případně organizační složka bez právní subjektivity, znamenají účast v Programu a dobrovolné poskytnutí údajů o nichž se hovoří v odst. 3, zástupcem takovýchto subjektů, že tyto údaje nelze považovat za obchodní tajemství.

§ 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré spory vyplývající z plnění povinností souvisejících s programem budou řešeny soudem příslušným pro sídlo organizátora.
 2. Rozhodným právem pro program a pro posuzování práv a povinností Účastníků je české právo.
 3. Pravidla Programu stanoví výhradně Podmínky a platné právní předpisy. Veškeré propagační a reklamní materiály mají pouze informativní charakter.
 4. Podmínky jsou po dobu trvání Programu k dispozici v sídle Pořadatele, obchodního ředitelství Michelin Polska Sp. Z.o.o. ve Varšavě, ul. Domaniewska 28, a na Internetových stránkách a v platformě MyPortal.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Podmínky s výhradou, že budou respektována práva získaná Účastníky a bude o tom informovat na Internetových stránkách a v platformě MyPortal nejpozději 3 dny před nabytím účinnosti změn.

 

 

Příloha č. 1 – Seznam nových pneumatik značky Michelin, na které se vztahuje Program

Dezén

Rozměr

CAI

XTA

6.00R9

110234

XTA

8.25R15

110130

XZL

11.00R16

109142

XZL

255/100R16

110650

XML

325/85R16

109683

X FORCE Z

325/85R16

881538

XZA

8.5R17.5

116111

XZT

8.5R17.5

116115

XZY

9.5R17.5

109890

XTE2

9.5R17.5

110939

XZA

10R17.5

109481

X MULTI T2

205/65R17.5

428088

X MULTI D

205/75R17.5

766221

X MULTI Z

205/75R17.5

812426

X MULTI Z

215/75R17.5

188448

X MULTI D

215/75R17.5

346637

X LINE ENERGY T

215/75R17.5

430603

X MULTI T2

215/75R17.5

489407

X MULTI D

225/75R17.5

744200

X MULTI Z

225/75R17.5

831758

X MULTI D

235/75R17.5

200533

X MULTI T2

235/75R17.5

437825

X LINE ENERGY T

235/75R17.5

466076

X MULTI Z

235/75R17.5

541269

X LINE ENERGY T

245/70R17.5

365420

X MULTI T2

245/70R17.5

381955

X MULTI Z

245/70R17.5

452013

X MULTI D

245/70R17.5

473370

X MULTI D

265/70R17.5

183637

X MULTI Z

265/70R17.5

290128

XDW ICE GRIP

245/70R19.5

110535

XTE2

245/70R19.5

470513

X MULTI D

245/70R19.5

492211

X MULTI Z

245/70R19.5

856711

X MAXITRAILER

255/60R19.5

263466

X MAXITRAILER

255/60R19.5

855852

XTE2

265/70R19.5

178616

X MULTI D

265/70R19.5

302700

X LINE ENERGY T

265/70R19.5

305041

XDW ICE GRIP

265/70R19.5

430299

XTY2

265/70R19.5

897096

X MULTI Z

265/70R19.5

953680

XTA2 ENERGY

285/70R19.5

203153

X MULTI Z

285/70R19.5

245059

XTE2

285/70R19.5

452895

X MULTI D

285/70R19.5

778701

XZE2+

305/70R19.5

760293

XTA 2+ ENERGY

445/45R19.5

111884

X LINE ENERGY T

445/45R19.5

283767

XZL

10.00R20

110148

XZL

11.00R20

110062

XDY

12.00R20

109958

XZL

12.00R20

110132

XML

12.00R20

110259

XZY-2

12.00R20

110930

XML

14.00R20

109093

XS

14.00R20

109260

XZL+

14.00R20

323281

XZL

16.00R20

123357

X FORCE ZL

275/80R20

423311

X FORCE ZL

335/80R20

420813

XZL

365/80R20

110081

XZL

365/85R20

109374

XZL

395/85R20

110013

XML

395/85R20

110510

XZL 2

395/85R20

519331

XML

475/80R20

109723

XS

525/65R20.5

109421

XZL

24R21

110257

XZY

10R22.5

110249

XZY 3

11R22.5

231590

X MULTI D+

11R22.5

256387

X MULTI Z

11R22.5

323213

X INCITY Z

11R22.5

406803

XZY-2

12R22.5

110811

XDY 3

12R22.5

110831

X MULTI Z

12R22.5

522332

X MULTI D

12R22.5

900871

X WORKS HD Z

13R22.5

024128

XZL

13R22.5

109668

X WORKS HD D

13R22.5

134260

X WORKS HD D

13R22.5

140737

X WORKS D

13R22.5

175857

X WORKS Z

13R22.5

274977

X FORCE ZH

13R22.5

308831

XTY2

275/70R22.5

025215

XDW ICE GRIP

275/70R22.5

110576

X INCITY HL Z

275/70R22.5

163580

X MULTI Z

275/70R22.5

183553

X MULTI D

275/70R22.5

231405

XTA2 ENERGY

275/70R22.5

797139

X INCITY XZU

275/70R22.5

886547

X MULTI Z

275/80R22.5

507853

X MULTI D

275/80R22.5

551552

X LINE ENERGY Z

295/60R22.5

141045

X MULTI D

295/60R22.5

183666

X LINE ENERGY D

295/60R22.5

714989

X MULTIWAY 3D XDE

295/80R22.5

032054

XZA2 ENERGY

295/80R22.5

110973

XDW ICE GRIP

295/80R22.5

111557

X MULTI WINTER Z

295/80R22.5

211161

X WORKS Z

295/80R22.5

363450

X COACH XD

295/80R22.5

528007

XDY+

295/80R22.5

698845

XDA 2+ ENERGY

295/80R22.5

712725

X MULTI HD Z

295/80R22.5

730547

X MULTIWAY 3D XZE

295/80R22.5

768950

X INCITY Z

295/80R22.5

781874

X COACH Z

295/80R22.5

856291

X INCITY XZU 3+

295/80R22.5

978950

X INCITY Z

305/70R22.5

242671

XDE2+

305/70R22.5

613656

X MULTI Z

305/70R22.5

674919

X MULTI D

315/45R22.5

931280

X MULTI Z

315/60R22.5

195307

X LINE ENERGY Z

315/60R22.5

314674

X MULTI D

315/60R22.5

716751

X LINE ENERGY D

315/60R22.5

777127

XDW ICE GRIP

315/70R22.5

059976

X MULTI ENERGY D

315/70R22.5

258398

XFN 2

315/70R22.5

292701

X LINE ENERGY D2

315/70R22.5

495444

X LINE ENERGY Z2

315/70R22.5

553939

X MULTI Z

315/70R22.5

719814

X MULTI HD D

315/70R22.5

742556

X MULTI ENERGY Z

315/70R22.5

798717

X MULTI D

315/70R22.5

889899

X LINE ENERGY Z

315/70R22.5

952734

XFN 2+

315/80R22.5

091633

XTA

315/80R22.5

110558

XDW ICE GRIP

315/80R22.5

111548

X LINE ENERGY D

315/80R22.5

165338

X MULTIWAY 3D XDE

315/80R22.5

196211

X MULTI HD D

315/80R22.5

258778

X LINE ENERGY Z

315/80R22.5

465757

XZ ALL ROADS

315/80R22.5

598863

X FORCE ZH

315/80R22.5

668200

X WORKS Z

315/80R22.5

717107

X WORKS Z

315/80R22.5

762146

X WORKS HD D

315/80R22.5

817171

X WORKS HD Z

315/80R22.5

818714

X WORKS D

315/80R22.5

909337

X MULTIWAY 3D XZE

315/80R22.5

942658

X MULTI D

315/80R22.5

974239

X MULTI Z

315/80R22.5

485710

X MULTI Z

355/50R22.5

124164

X LINE ENERGY Z

355/50R22.5

928196

XFN 2

385/55R22.5

249702

X LINE ENERGY F

385/55R22.5

481323

X MULTI F

385/55R22.5

483739

X LINE ENERGY T

385/55R22.5

940464

X MULTI T2

385/55R22.5

988229

X MULTI T

385/65R22.5

112513

X LINE ENERGY F

385/65R22.5

130553

XTE 3

385/65R22.5

162527

XFN 2

385/65R22.5

233696

X WORKS T

385/65R22.5

315021

X MULTI Z

385/65R22.5

412086

X MULTI WINTER T

385/65R22.5

419618

X LINE ENERGY T

385/65R22.5

452658

X MULTIWAY HD XZE

385/65R22.5

811008

X MULTI HLZ

385/65R22.5

655562

X MULTI HLT

385/65R22.5

683606

XZY 3

385/65R22.5

952153

XTE2

425/65R22.5

110459

XZY 3

425/65R22.5

985879

XZL

445/65R22.5

110142

XZY 3

445/65R22.5

540020

X ONE XDU

455/45R22.5

110985

X ONE MAXITRAILER +

455/45R22.5

130572

X ONE MAXITRAILER +

455/45R22.5

624809

XONE INCITY D

495/45R22.5

705392

X ONE MULTI D

495/45R22.5

831881

XDL

12.00R24

144304

X WORKS D2

325/95R24

132299

X WORKS XD

325/95R24

477977

X WORKS Z2

325/95R24

674334

X WORKS XZ

325/95R24

877887

X FORCE ML

395/90R560

629878

X FORCE ZL

415/80R685

275224

XML

415/80R685

355963

X FORCE 2

415/80R685

7332